FANDOM


 • Proto-Sed-Ashiran 14000BK-11000BK
  • Proto-Hasjakam 11000BK-8000BK
   • Northern Hasjakam 8000BK-5000BK
    • Isham In-Himoshkem 5000BK-3500BK
     • Proto-Jalimak 3500BK-2000BK
     • Proto-Highalic 3500BK-2300BK
      • Proto-Vrkhazhian 2300BK-1200BK
   • Western Hasjakam 8000-5500BK
   • Southern Hasjakam 8000-4650BK