FANDOM


This is a comparative Swadesh list dealing with languages spoken in Amutet before 5000BK.

Gloss Proto-Akuriga PAT Proto-Amutetikam Proto-Tiledem Proto-
Kanic
Mountaineer Proto-Songke Proto-Ulitan Proto-ǂaa Uteq
1 I jɛ.tja kʰǝ-nál ʔkʰnl kʰǝ- i, -e ŋwa ka, wa
2 you
(singular)
jɛ.mɛ mǝ-nál mmnl mǝ- u, -o no:ŋ za
3 he jɛ.tɛ ŋǝ-nál ŋǝ- da, -a
4 we jɛ.tjan(Dual exc.)

jɛ.tan (Dual inc.)

jɛ.tjam (Plural exc.)

jɛ.tam (Plural inc.)

im (dual), ik ŋwǎ tswa ka-i
5 you
(plural)
jɛ.mɛn (Dual)

jɛ.mɛm (Plural)

am (dual), an nǒ:ŋ tswa za-i
6 they jɛ.tɛn (Dual)

jɛ.tɛm (Plural)

sam (dual), sak sú tswa
7 this nyi čí:l ki
8 that ŋǝ-nál ŋǝ- da, a sú dya a
9 here nyinta táy mui
10 there anta no:rk ya
11 who wa sa:n ŋwiŋ
12 what wa ho ma
13 where wa márt
14 when wa gyu:r márt
15 how ʔapal wa na, wa te ẓia:ŋ ho
16 not to, -zo tyák ga
17 all lo hǒy-
18 many ntǝmí, ʔa ntǝmí ʔanεm dǝim imema, mema hǔlt tswa
19 some ima hult
20 few chi hǔlt tsa
21 other pyíyt tsa
22 one nat, nadi tsáṭ mu-
23 two po, pawi ɲaṭ ta-
24 three pawati tswán ale-
25 four popawi ɲaṭ ɲaṭ
26 five lotemani lya:
27 big oma ya:wnd-
47 dog ʔnpʰl
83 hand kʰ-tɕas ʔnpʰt kʰatɕǝis -te lya:
101 see tɕʰ-pʰ-n tɕʰ-pʰ-n ay-ema te mak- če:y xeq